หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของราชการ หลักการควบคุมงานก่อสร้าง และหลักการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

รุ่นที่ 2 วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2564

สถานที่/โรงแรม : โรงแรมเอ็นพี จ.บุรีรัมย์

ค่าลงทะเบียน : 2,800-4,500 บาท

ปัจจุบันการจัดจ้างก่อสร้างภาครัฐ ซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีขั้นตอนการทำงานที่สำคัญที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องเข้าใจคือเรื่องของการทำราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2560 รวมถึงหลักการควบคุมงานก่อสร้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ 178 และ หลักการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตามระเบียบฯ ข้อ 176 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว จะนำไปสู่การที่จะได้งานก่อสร้างที่มีคุณภาพ คุ้มค่ากับเงินภาษีประชาชนที่จ่ายไป

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ จึงได้จัดอบรมเชิงวิชาการ “หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของราชการ หลักการควบคุมงานก่อสร้างและหลักการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง” ขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรของรัฐผู้ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ หลักการควบคุมงานและหลักการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ ต่อไป

วันที่ 1 ราคากลาง

 • หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ > ที่มา , แนวคิด , หลักการ

 • ความหมายงานก่อสร้าง

 • การเลือกใช้หลักเกณฑ์ให้ถูกกับประเภทงานก่อสร้าง

 • การถอดประมาณวัสดุ

 • ค่างานต้นทุน > การใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง

วันที่ 2 ราคากลาง

 • ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

 • ค่างานต้นทุน > การใช้ค่าแรงงาน , การใช้ค่างานเครื่องจักร

 • ค่า Factor F > ค่าอำนวยการ , ดอกเบี้ย , ภาษี , กำไร

 • การคิดราคาครุภัณฑ์ , การคิดค่าใช้จ่ายพิเศษ

 • การแบบฟอร์มในการจัดทำราคากลาง

 • การเปิดเผยราคากลาง

 • ค่าตอบแทนกรรมการกำหนดราคากลาง ตาม ว85

วันที่ 3 ราคากลาง

 • ราคากลางงานทาง (ลงมือทำ)

 • ราคากลางงานชลประทาน (ลงมือทำ)

 • การจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายสัญญา ตาม ว452

 • สัญญาจ้างก่อสร้าง

 • หลักการควบคุมงานก่อสร้าง

 • หลักการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

หมายเหตุ

มีคลังความรู้ข้อมูลเรื่องการจัดทำราคากลางให้ผู้เข้าอบรมเข้าใช้งานเพิ่มพูนความรู้ได้ต่อเนื่องและมีกลุ่มไลน์ ให้คำปรึกษาสำหรับผู้เข้ารับการอบรม (ขอสงวนสิทธิ์ให้สำหรับผู้ผ่านการอบรมเท่านั้น)

> บุคลากร อปท. (อบต.,เทศบาล,อบจ.) ค่าลงทะเบียน 3,300 บาท

> โอนเงินล่วงหน้า (ก่อนวันอบรม 2 วัน)​ ลดเหลือ 2,800 บาท (เบิกได้ 1,800บาท)

(อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ วันละ 600 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ 28)


> เอกชน และ บุคลากร ส่วนราชการอื่น ที่ไม่ใช่ อปท. 4,500 บาท

> โอนเงินล่วงหน้า ก่อนวันอบรม ลดเหลือ 4,000 บาท


​> ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวันและอาหารว่าง

​1. กรอกข้อมูลสมัครอบรม ตามแบบฟอร์ม ด้านล่าง


2. โยธาไทยเทรนนิ่ง ส่งหนังสือเชิญ กลับไปให้ท่านทาง E-mail หรือ ท่าน Download เอกสาร ได้เอง จาก ด้านบน

3. ท่านส่งหนังสือยืนยันเข้าอบรมกลับมายัง โยธาไทยเทรนนิ่ง

> Email : training@yotathai.com

> Line ID :@Yotathai (มี@นำหน้า)


4. ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่ใน

เลขที่บัญชี 368-0-33073-1

ชื่อบัญชี บริษัทโยธาไทยเทรนนิ่ง จำกัด

5. ส่งหลักฐานการโอนเงิน

> Email : training@yotathai.com

> Line ID : @Yotathai (มี@นำหน้า)

กรอกใบสมัคร

รายชื่อผู้สมัคร