อบรมออนไลน์ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 

ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้า​ง

อบรมออนไลน์ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้า​ง

อบรมออนไลน์ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้า​ง

วิทยากร

วรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์ (ช่างกัน)​

ปลัด อบต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

วัน เวลา ในการอบรมอบรมออนไลน์

เรียนผ่าน Google Classroom สมัครแล้วเริ่มเรียนได้เลย


เนื้อหาการอบรม


ภาคทฤษฎี

- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง


- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการกำหนดเงื่อนไข และหลักเกณฑ์สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง


- หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 104 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 รื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างาน ตามสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K)


ภาคปฏิบัติ

- ขั้นตอนและวิธีการสืบค้นดัชนีราคาค่าก่อสร้างเพื่อประกอบการคำนวณค่า K ตามสูตรฯ

- การฝึกปฏิบัติจริงในการคำนวณค่า K ตามสูตรฯขั้นตอนการสมัครเรียน

1. สมัครอบรมออนไลน์ ที่ Line@ : @yotathai (มี@นำหน้า) 

2. ชำระเงินค่าลงทะเบียน

3. แจ้งข้อมูลการสมัคร ค่าลงทะเบียน 

ค่าลงทะเบียนท่านละ 400 บาท 


ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

เลขที่บัญชี 017-0-31716-1

ชื่อบัญชี บริษัทโยธาไทยเทรนนิ่ง จำกัด

ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่

Line@ : @yotathai (มี@นำหน้า) 

http://line.me/ti/p/@yotathaiรายชื่อผู้สมัคร