อบรมออนไลน์ การวางแผนและบริหารโครงการ ด้วย Microsoft Project

อบรมออนไลน์ การวางแผนและบริหารโครงการ ด้วย Microsoft Project

โยธาไทย  ขอเชิญอบรมผ่าน Google Classroom

หลักสูตร  การวางแผนและบริหารโครงการด้วย Microsoft Project

เรียนผ่าน google classroom เรียนทบทวนได้ ภายใน 1 ปี​ 

รายละเอียดหลักสูตร  

 เป็นการการปฏิบัติเพื่อการวางแผนและบริหารโครงการ ที่ผู้สอนสมมุติสถานการณ์ ตั้งแต่เริ่มวางแผนโครงการ การควบคุมและติดตามโครงการ การปรับแผน การวิเคราะห์สถานะโครงการทั้งด้านเวลาและด้านต้นทุน จนกระทั่งปิดโครงการและเทคนิคอื่นๆที่สำคัญเพื่อใช้งานจริง ด้วย Work Shop ที่ผู้สอนสร้างขึ้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 


 

รูปแบบเนื้อหาการบรรยาย  

เป็นการบรรยายโดยมีทั้งทฤษฎีก่อนการปฏิบัติด้วย Ms Project เช่น แนวคิดการกำหนดรูปแบบกิจกรรม, Work Breakdown Structure(WBS), ความสัมพันธ์ระบบ CPM, การคำนวณหาสายงานวิกฤต(Critical Path), ระบบการควบคุมโครงการด้วยทฤษฏีผลงานที่ทำได้(Earned Value Analysis), การสร้าง S-Curve 


 

เหมาะสำหรับ 

 วิศวกร สถาปนิก นายช่าง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารโครงการ 


 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ 

1. หลักสูตรออนไลน์ ทั้งหมด 36 บท จำนวนเวลาประมาณ 9.00 ชั่วโมง  

2. หนังสือการวางแผนและบริหารโครงการด้วย Ms Project จำนวน 520 หน้า 

3. เอกสาร Work Shop เพื่อใช้ในการปฏิบัติ 30 หน้า 

4. ไฟล์ตัวอย่างประจำบท เพื่อให้ผู้เรียน Down Load มาใช้ฝึกปฏิบัติ


 

สิ่งที่ผู้เรียนจะต้องเตรียม 

โปรแกรม Ms Project Professional ตั้งแต่ 2013 ขึ้นไป 

 

โดยหลักสูตรออนไลน์จะมี 2 ตอน 36 หัวข้อ ดังต่อไปนี้


ตอนที่ 1 การวางแผนโครงการ 

บทที่ 1 การตั้งค่าโปรแกรม 

บทที่ 2 ปฏิทินโครงการ 

บทที่ 3 การสร้าง WBS 

บทที่ 4 การสร้างกิจกรรม 

บทที่ 5 การสร้างความสัมพันธ์ 

บทที่ 6 การดูสายงานวิกฤต 

บทที่ 7 การดูความเกี่ยวเนื่องของงาน 

บทที่ 8 การปรับลดระยะเวลาโครงการ 

บทที่ 9 การสร้างจุดวัดโครงการ 

บทที่ 10 Time Line 

บทที่ 11 OBS 

บทที่ 12 การระบุความรับผิดชอบ 

บทที่ 13 การระบุต้นทุนโครงการ 

บทที่ 15 Task Usage 

บทที่ 16 แสดงจุดวัดเป็นร้อยละ

 

 

ตอนที่ 2 การควบคุมและติดตามโครงการ 

บทที่ 1 การบันทึกแผนฐานและกรองแผนงาน 

บทที่ 2 การพิมพ์แผนงาน 

บทที่ 3 การพิมพ์แผนงานเรียงลำดับตามเวลา 

บทที่ 4 การปรับการคิดความก้าวหน้าโครงการ 

บทที่ 5 การระบุความก้าวหน้าเดือนที่ 1  

บทที่ 6 การประเมินโครงการด้วย Progress Line 

บทที่ 7 การปรับแผนงานในเดือนที่ 2(การจัดทำแผนเร่งรัด) 

บทที่ 8 การระบุความก้าวหน้าเดือนที่ 2 

บทที่ 9 การประเมินโครงการในเดือนที่2 

บทที่ 10 การสร้าง Column %ปริมาณงาน 

บทที่ 11 การสร้าง Column %ปริมาณงานตามแผน 

บทที่ 12 การสร้าง Column %ปริมาณงานที่ทำได้ 

บทที่ 13 การสร้าง  Column %แตกต่าง 

บทที่ 14 การพิมพ์แผนงานเพื่อเบิกเงิน 

บทที่ 15 การระบุความก้าวหน้าเดือนที่ 3 

บทที่ 16 การวิเคราะห์โครงการด้วย EVA 

บทที่ 17 การนำข้อมูลเพื่อเขียน S-Curve ที่ Excel 

บทที่ 18 การรวม S-Curve กับแผนงาน Gantt Chart 

บทที่ 19 การเลื่อนงานในเดือนสุดท้าย 

บทที่ 20 การปิดและสรุปโครงการ  

อบรมออนไลน์ การวางแผนและบริหารโครงการ ด้วย Microsoft Project


​ราคา 2,087 บาท (รวม VAT) 

(รวมหนังสือเรียน จัดส่งถึงบ้าน) 


ขั้นตอนการสมัครเรียน

1. สมัครอบรมออนไลน์ ที่ Line@ : @yotathai (มี@นำหน้า) 

2. ชำระเงินค่าลงทะเบียน

3. แจ้งข้อมูลการสมัคร 


ค่าลงทะเบียน 

ราคาจำหน่าย 2,087 บาท (รวม VAT)

​(รวมหนังสือเรียน จัดส่งถึงบ้าน)

ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่

ธนาคารกรุงเทพ

เลขบัญชี 904-7-022463

ชื่อบัญชี อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ

ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่

Line@ : @yotathai (มี@นำหน้า) 

http://line.me/ti/p/@yotathaiรายชื่อผู้สมัคร